Modul pomalého náběhu zdroje - softstart

   V okamžiku zapnutí vznikne (vlivem magnetizačního proudu transformátoru a nenabitého filtračního kondenzátoru zdroje) velký impulsní odběr, který je tím větší, čím více se průběh síťového napětí v okamžiku zapnutí blíží 90° nebo 270° periody. U zesilovačů většího výkonu (asi od 200 W na kanál), jejichž síťový transformátor a filtrační kapacity jsou již značně velké, může být proudový náraz tak silný, že způsobí výpadek běžného 10 A jističe v síťovém rozvodu. Vnitřní odpor velkého transformátoru takovýchto zesilovačů je tak malý, že jeho zkratový příkon může dosáhnout několik kW, jinými slovy nabíjecí proudy filtračního kondenzátoru dosahují desítek ampérů. Tento proud je zpravidla větší než maximální proud povolený výrobcem, což vede ke značnému snížení životnosti kondenzátorů, neboť se časem přepálí vnitřní přívod k elektrodám.
   Z popsaných důvodů je bezpodmínečně nutné zesilovač většího výkonu vybavit obvodem, který proudový náraz zmenší. Často se proto používá předřadný odpor na primární straně transformátoru, který je po chvíli zkratován, zpravidla pomocí relé. Velikost odporu je kompromisem mezi velikostí proudového nárazu (čím větší R, tím menší I) a velikostí druhého proudového nárazu, který vznikne zkratováním (čím menší R, tím menší I). Výhodou tohoto řešení je jednoduchost a cena, nevýhodou onen druhý proudový náraz.
Druhý způsob spočívá v použití fázově řízeného triaku, který je postupně otevírán v rozsahu 0° až 90° , případně 180° až 270° periody. Po úplném náběhu je pak zkratován pomocí relé, aby nezpůsoboval rušení. Výhodou je naprosto plynulý náběh s minimálním proudovým rázem, nevýhodou větší složitost a cena obvodu.

   Nejvýkonnější typ DPA880 (DPA330, DPA380, DPA440 bychom měli) musíme tedy bezpodmínečně vybavit obvodem potlačujícím proudový náraz. V zesilovači DPA1000 byl použit fázově řízený triak s obvodem MAA435. Zapojení pracuje výborně, ale má jednu nevýhodu. Vlivem tolerance součástek není přesně definovaná doba náběhu, což je z jistých důvodů nevhodné, a proto jsem v novém zařízení použil zapojení s předřadným odporem. I tento modul je univerzální, lze jej tedy použít i v jiných přístrojích.

 

Popis funkce

   Časová posloupnost přítahů relé (toto relé versus relé výstupních ochran) musí být přesně definovaná - relé ochran musí přitáhnout později. Protože vzájemné logické svázání je z bezpečnostního hlediska vyloučené, je použit identický časovací obvod, jaký je v modulech ochran, zapojený ovšem pro menší časové zpoždění (IC1).
   Funkce časovacího obvodu je podrobně popsána u modulu ochran. Transformátor Tr1 je v provedení pro plošné spoje, 1.8 VA, sekundární napětí 18 V. Je zkratuvzdorný (vnitřní odpor je relativně vysoký), není nijak jištěn.
   Proudový impuls při zapnutí je dán prakticky pouze odporem R10 a má tedy velikost přibližně 7 A. Teoretická zatížitelnost rezistoru by měla být asi 1.5 kW, protože odběr proudu má impulsní charakter, lze jej výkonově mnohonásobně poddimenzovat. Pro transformátory pro typ DPA880 vyhoví rezistor o zatížitelnosti 10 W, pro slabší transformátory i menší. Časovací obvod přitáhne relé asi po 1.25 sekundy, kdy jsou filtrační kondenzátory zdroje nabity asi na 95 %, takže druhý proudový impuls je již velmi malý a kontakty relé nijak netrpí. Relé v modulech ochran nejsou v tomto okamžiku ještě sepnuté (asi po 5 sekundách), zesilovač odebírá ze sítě pouze klidový příkon, relé tedy prakticky nespíná pod proudem a jeho předpokládaná životnost bude tedy velmi vysoká. Při poruše časovacího obvodu nebo relé by byl po přítahu relé celý příkon zesilovače veden přes R10, který by v tomto případě zcela jistě shořel. Je proto jištěn pojistkou, FU1, jejíž hodnota může být díky impulsnímu zatížení značně poddimenzovaná (2 A). Jiným řešením by bylo použít rezistor s bimetalovaou pojistkou, které se používají hlavně v televizorech. Modul je univerzální, lze jej použít i v typech DPA330, DPA380, DPA440 (u slabších typů je jeho aplikace vcelku zbytečná) a i v jiných konstrukcích, bude-li ovšem splněna podmínka časové posloupnosti přítahu relé (použijete-li modul měkkého náběhu zdroje v jiných zesilovačích, je nejvýhodnější použít i na těchto stránkách popsaný systém ochran).